بهانه
پرنده‌ای قشنگ را

به خانه‌مان پدر می‌آورد

و مادرم

برای یک درخت کاغذی

شکوفه می‌خرد

پدر ترانه را بهانه می‌کند

و مادرم

رسیدنِ جوانه را

و هر دو فکر می‌کنند

که با پرنده‌ای و یک درخت کاغذی

بهار می‌شود

CAPTCHA Image