توت


بچه‌ها که قدّشان نمی‌رسید

سنگ می‌زدند

سنگ‌های تیز

سنگ‌های سخت

درد می‌کشید

باز هم درخت

زیر ضربه‌های سخت

او ولی شکایتی نداشت

هر چه بود

او درخت پیر و مهربان توت بود

در مقابل تمام رنج‌ها

کار او سکوت بود.
CAPTCHA Image