آسمانه/ امتحان نقاشی
قرارمان این بود

که توی امتحان نقاشی

تصویر کسی را بکشیم

که خیلی

دوستش داشته باشیم

اما

هنوز هم نمی‌دانم

تو چه شکلی هستی؟

دوستم می‌گوید:

یک تکه نور بکش

با لباس سبز

اما

تو قشنگ‌تر از...

یادم آمد!

یک گل نرگس می‌کشم

تا همه‌ی نقاشی‌ام را معطر کند

CAPTCHA Image