آسمانه/ طرح من

نویسنده
برای دنیا

طرحی کشیدم

می‌خواستم

رنگ بزنم

آخ

یادم نبود

که تو

بهترین

نقاش دنیایی

و

می‌خواهی عدالت را بکشی

پس

رنگ‌ها را حاضر می‌کنم

تا بیایی
CAPTCHA Image