آسمانه/ فانوس

نویسنده
صدای سکوت

صدای پای سحر

آهسته گام می‌گذارم

و فانوس سر کوچه

تا اگر آمدی

راهت روشن باشد

اما پدرم می‌گوید

تو روشنی دنیا هستی

CAPTCHA Image