آسمانه / تفنگ و پرنده

نویسنده
تفنگ کُلت رو

پر از ترقه است

پر از صدای تیر

پر از جرقه است

*

در این صدای تیر

پرنده گم شده

نمانده چهچهی

میان دهکده

فراز رهنما-
CAPTCHA Image