سلام خدا

نویسنده
زمین و زمان نو شده

بهار آمده

زمین با شکفتن کنار آمده

نسیم آمده

که با خنده‌های تو جاری شود

تن سرد خاک

گل و سبزه‌کاری شود

***

در این فکر هستم

که هر چیز تازه سلام خداست

تو هم مثل من

به چشمان خود

مجال تماشا بده

جواب سلام خدا را بده.

CAPTCHA Image