توی چاه فکر

نویسنده
راه می‌روی

روی فکر من!

چاه می‌کنی

توی فکر من!

*

توی چاه فکر

می‌کنی کمین!

تا شود دلم

نقشِ بر زمین!

*

با کلام تو

خام می‌شوم

با نگاه تو

رام می‌شوم!

CAPTCHA Image