جدول اعداد (سودوکو)

نویسنده


اعداد 1 تا 9 را به گونه‌ای در مربع بزرگ (9×9) قرار دهید که در هیچ‌یک از ستون‌های افقی و عمودی عدد تکراری وجود نداشته باشد. همچنین مربع‌های کوچک (3×3) هم عدد تکراری نداشته باشند.

1 2 3 4  8 7 5 6

6    7    

  5   3   1

 6 8 1   4 7 

   8    6 

 1 7   6 5 8 

9   3   6  

    2    4

4 3 6 7  9 8 2 5
CAPTCHA Image