نگاه

نویسنده


در میان خانه‌ی دلم

به جز خدا

و مادرم‌- که گاه گاه

پشت دفتر ریاضی مرا

نگاه می‌کند‌-

هیچ‌کس خبر ندارد از کسی

که توی راه مدرسه

از کنار کوچه‌ی دلم گذشته است

من و او

نگاه‌ها...

تاپ تاپ قلب من:

خدا... خدا...
CAPTCHA Image