اقاقیا بی‌تاب


چه صبح زیبایی‌ست

چه‌قدر رؤیایی‌ست

به شاخ و برگ بید

نوازش خورشید

به روی بند رخت

پرنده‌ها خوش‌بخت

کنار حوض آب

اقاقیا بی‌تاب

بلند و رؤیایی

پر از شکوفایی

به شاخه‌های آن

صدای گنجشکان

صدای جیک و جیک

ترانه و تبریک

**

نسیم و حوض و بند

همه پُر از لبخند

از این همه خنده

حیاط ما زنده

و من سبک، سرشار

کبوترم انگار!

پُر از پر و بالم

چه‌قدر خوشحالم!
CAPTCHA Image