دل


هی دعا به آدرس تو پست می‌کنم

هی به گوشی تو زنگ می‌زنم

هی سر نماز

می‌کنم به تو سلام...

تو ولی به نامه‌های من نمی‌دهی جواب

تو ولی به گوشی دلم نمی‌دهی پیام

حدس می‌زنم که بسته راه آسمان

قطع گشته سیم ارتباط‌مان.

نه... راه آسمان

باز بوده از قدیم

خط ارتباط ما دل است

دل چطور قطع می‌شود شبیه سیم؟

هر چه هست،

کار کار این دل است

فکر می‌کنم که خورده‌ام به مشکل همیشگی

فکر می‌کنم دلم

نیست آن دل همیشگی
CAPTCHA Image