اُریگامی غاز با بال‌های باز


اُریگامی غاز با بال‌های باز 1- از روی خط‌چین‌ها تاکرده و باز می‌کنیم (خط تا می‌اندازیم). 2- از روی خط‌چین تا کرده و باز می‌کنیم (خط تا می‌اندازیم). 3- گوشه‌ی سمت چپ را در جهت فلش تا می‌کنیم. 4- گوشه‌ی تا شده‌ی سمت چپ را باز می‌کنیم. 5- گوشه‌ی سمت راست را از روی خط‌چین تا کرده و دوباره باز می‌کنیم. 6- گوشه‌ی بالا را از روی خط‌چین تا می‌کنیم؛ طوری که گوشه‌ی بالا روی گوشه‌ی پایین قرار گیرد. 7- گوشه‌ی سمت چپ را از روی خط‌چین و در جهت فلش تا می‌کنیم. 8- گوشه‌ی پایین را به سمت بالا کشیده و از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌کنیم و از روی خط‌چین به رو تا می‌زنیم. (تای فشرده). 9- در این قسمت نیز از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا کرده؛ طوری که گوشه‌ی بالا در جهت فلش به سمت پایین می‌آید و روی گوشه‌ی پایین قرار می‌گیرد. 10- ابتدا از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا کرده و سپس از روی خط‌چین‌ها در جهت فلش به سمت بالا تا می‌کنیم. 11- مرحله‌ی 7 تا 10 را برای سمت راست تکرار می‌کنیم. 12- گوشه‌های بالا را در جهت فلش و از روی خط‌چین‌ها تا می‌کنیم؛ طوری که روی گوشه‌های پایین قرار بگیرند. لبه‌های تا شده را نیز در جهت فلش‌ها باز می‌کنیم. 13- شکل را برمی‌گردانیم. 14- گوشه‌ی پایین را از روی خط‌چین به سمت بالا تا می‌کنیم و گوشه‌های چپ و راست را از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌کنیم. 15- گوشه‌ی بالا را از روی خط‌چین و در جهت فلش تا می‌کنیم. 16- از روی خط‌چین‌ها در جهت فلش‌ها به رو تا می‌زنیم؛ طوری که دو گوشه‌ی بالا روی علامت قرار گیرند و از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌کنیم. 17- در این مرحله تای فشرده انجام می‌شود. از روی خط‌چین‌ها در جهت فلش به رو تا می‌کنیم و از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌کنیم. 18- از روی نقطه‌چین، در جهت فلش تا می‌کنیم. 19- از روی نقطه‌ی‌‌خط‌ها به سمت داخل و در جهت فلش تا می‌کنیم (تای معکوس). 20- از روی نقطه‌ی خط‌ها به سمت داخل و در جهت فلش تا می‌کنیم. 21- الف) شکل را برمی‌گردانیم و مرحله‌ی 20 را برای آن سمت نیز تکرار می‌کنیم. ب) از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم (چین‌خوردگی در دُم پرنده ایجاد می‌شود). 22- از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم (تای فشرده). 23- ابتدا از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌کنیم. سپس از روی خط‌چین به رو و در جهت فلش تا می‌کنیم. 24- الف) از روی خط‌چین در جهت فلش تا می‌کنیم (تای معکوس). ب) در قسمت پای پرنده نیز از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین به رو تا می‌کنیم (چین‌خوردگی در پای پرنده ایجاد می‌شود). این کار برای پای دیگر پرنده نیز تکرار می‌شود. 25- الف) در گردن پرنده، لبه‌ها ابتدا در جهت فلش باز می‌شوند و سپس به سمت داخل تا می‌شوند. ب) پای پرنده از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر تا می‌شود و این کار برای پای دیگر نیز تکرار می‌شود. 26- از روی نقطه‌ی خط‌ها به زیر و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم. در این مرحله، سر پرنده شکل می‌گیرد. 27- در نوک پرنده، از روی نقطه‌ی خط‌ها، به زیر و از روی خط‌چین‌ها به رو تا می‌کنیم (چین‌خوردگی در نوک پرنده ایجاد می‌شود). 28- غاز با بال‌های باز کامل شده است.﷼
CAPTCHA Image